Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Príspevok zamestnávateľa na DDS Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
0.00 €
Zmluva o spolupráci Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Dodatok č.2 Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Zriadenie nového účtu Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Dodanie programu s názvom majetok Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Remek, s.r.o.
50.00 €
Zabezpečenie výkonu odborných činností stavebného diela:,,MŠ v obci Malý Slivník -II,, Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: INPRO POPRAD,s.r.o.
3500.00 €
Zabezpečenie potenciálnej pohľadávky Remitenta jej príslušenstva Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: BFF Central Europe s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie peňažných prostriedkov Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: BFF Central Europe s.r.o.
20000.00 €
Doba trvania Zmluvy Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Správa audítora o audite účtovanej závierky za rok 2017 Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ing. Marek Lipka, audítor
0.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 a overenie výročnej správy za rok 2017 Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ing. Marek Lipka, audítor
400.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Elgas,k.s.
0.00 €
Predĺženie lehoty splatnosti Pôžičky Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: BFF Central Europe s.r.o.
0.00 €
Úrava práv a povinností Zmluvných strán, Poskytnutie komplexnej podpory Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Poskytovanie fin. príspevku úradom zamestnávateľovi Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Dodávka zákazky bezpečnostného kamerového systému Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: KAMTEL, s.r.o.
13370.40 €
Zabezpečenie potenciálnej pohľadávky Remitenta jej príslušenstva Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: BFF Central Europe s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie peňažných prostriedkov Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: BFF Central Europe s.r.o.
0.00 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Mesto Prešov
0.00 €
Zabezpečenie odbornej praxe pre študenta Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
0.00 €
Obsadenie pracovného miesta zamestnanca KC Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Zhotovenie diela:,,Vybudovanie časti bezpečnostného chodníka v časti obce Malý Slivník - Furmanec" Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: PF stavebné služby s.r.o.
8801.52 €
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: ENVI - PAK, a.s. 3
0.00 €
Úprava práv a povinnosti zmluvných strán Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Remek, s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa paragrafu 50j zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Vyhotovenie diela: ,,Materská škôlka v obci Malý Slivník - časť stavebné práce" Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: EURO-BUILDING,a.s.
880520.28 €
Poskytnutie peňažných prostriedkov Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Magellan Central Europe s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie služieb externého manažmentu pre projekt ,,Materská škôlka v obci Malý Slivník". Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Project Conslut, spol.s.r.o.
11344.80 €
Zabezpečenie potenciálnej pohľadávky Remitenta jej príslušenstva Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Magellan Central Europe s.r.o.
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok ako aj práv a povinností Zmluvných strán Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Magellan Central Europe s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie právnych služieb advokátom Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: JUDr. Jozef Sotolář, PhD., advokát
0.00 €
Poskytnutie fin. prostriedkov na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality:,,Vybudovanie kamerového systému v obci Malý Slivník". Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov
0.00 €
Splatená pohľadávka Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Fio banka
0.00 €
Ukončenie zmluvy o úvere Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Fio banka
0.00 €
Zabezpečenie potenciálnej pohľadávky Remitenta jej príslušenstva Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Magellan Central Europe s.r.o.
0.00 €
Pristúpenie k Záväzku dlžníka zo strany Pristupujúceho dlžníka a dohodnutie podmienok tohto pristúpenia Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Magellan Central Europe s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa paragrafu 50j zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Prevedenie daru: Rádiostanica vozidlová GM 360 Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Zabezpečenie potenciálnej pohľadávky Remitenta jej príslušenstva Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Magellan Central Europe s.r.o.
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok ako aj práv a povinností Zmluvných strán Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Magellan Central Europe s.r.o.
0.00 €
Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela - Materská škôlka v obci Malý Slivník Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Rogen, s. r. o.
0.00 €
Go Europe 30 eur Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Apple iPhone 7 32GB Black Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
461.70 €
Výberové konanie na dodávateľa vybraných komodít Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Energo audit, s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
3727.54 €
Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
2944.91 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
9897.38 €
Zadávanie zákazky v projekte Materská škôlka Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Public tenders, s.r.o.
2500.00 €
Spracovanie monitorovacej správy Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Diervilla s.r.o.
200.00 €
Konzultácie, poradenstvo Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Mgr. Róbert Ondrej, Koinpo agentúra
50.00 €
Žiadosť o zapojenie do národného projektu Komunitné centrá Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Diervilla s.r.o.
300.00 €
Žiadosť o zapojenie do národného projektu Terénna sociálna práca Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Diervilla s.r.o.
300.00 €
Internet do KC Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: WI-NET BA s.r.o.
12.00 €
Strpenie výkonu kontroly Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ing. Peter Biroš - štúdio architektúry
0.00 €
pozemok Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Rímskokatolícka cirkev
1.00 €
Verejná telefónna služba, telefónny prístroj Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Zmeny a doplnky č.1/2017 ÚPN obce Malý Slivník Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ateliér URBEKO s.r.o.
5040.00 €
Úprava práv a povinností pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
10060.80 €
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt: ,,Materská škola v obci Malý Slivník" Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
996713.00 €
Dotácia na Vybudovanie a spevnenie hornej časti bezpečnostného prístupového chodníka Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
7000.00 €
Grantový účet pre projekt Materská škôlka v obci Malý Slivník Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
0.00 €
Pozemky Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Anton Petro
2042.33 €
Dokumentácia k žiadosti o získanie NFP Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Project Conslut, spol.s.r.o.
1500.00 €
Vypracovanie projektovej dokumenácie -Materská škola Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ing. Peter Biroš - štúdio architektúry
12380.00 €
Cenová ponuka Parkové úpravy Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: AZ - MAN, s.r.o.
68649.54 €
Poradenské služby pre verejné obstarávanie Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Public tenders, s.r.o.
2500.00 €
Poistenie hasičského auta Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
114.75 €
Vykonávanie triedeného zberu odpadu Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: RECYKLOGROUP, a.s.
0.00 €
Stavba PARKOVÉ ÚPRAVY, VEREJNÉ PRESTRANSTVÁ A CHODNÍČKY V OBCI MALÝ SLIVNÍK Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: AZ - MAN, s.r.o.
68649.54 €
Vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ing. Jaroslav Kaščák
2600.00 €
Kúpa pozemkov v súlade súzemným plánom obce Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Petro Jozef
4084.66 €
Ukončenie nájmu Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Jozef Košč
0.00 €
Modifikácia flexibiznis účtu a fondových účtov Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: VÚB Banka
0.00 €
stavba Rekonštrkukcia chodníkov a miestnych komunikácii v obci Malý Slivník Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: MAZAD s.r.o.
93472.80 €
Vzpracovanie projektovej a roypočtovej dokumentácie pre stavebné konanie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ing. Jaroslav Kaščák
2500.00 €
Poistenie budov, Poistenie hnuteľných vecí Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Alilanz Slovenská poisťovňa
569.98 €
odstránenie odpadu uloženého v rozpore so zákonom Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: KOSIT a.s.
34016.10 €
zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
0.00 €
výkon stavebného dozoru - KC Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ing. Jaroslav Kaščák
1.00 €
poskytovanie služieb externého projektového manažéra Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ing. Vladimír Uram
8900.00 €
plnenie úloh súvisiacich so správou a údržbou ciest vo vlastníctve PSK Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Správa a údržba Prešovského samosprávneho kraja
0.00 €
vypracovanie žiadosti o platbu a monitorovacej správy Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
996.00 €
žiadosť o nenávratný finančný príspevok na "Rekonštrukcia MK" Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
2995.00 €
dodatok k úverovej zmluve Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
20431.62 €
podnájom priestorov na obchod Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Barbora Pribullová
0.00 €
prenájom priestorov za účelom zriadenia obchodu Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Emília Šimkovičová
0.00 €
úprava práv a povinností pri poskytnutí príspevku na podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov ŠR SR Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
432.64 €
zriadenie grantového účtu pre obec Malý Slivník Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
0.00 €
poskytnutie hlasových služieb mobilného operátora Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
overenie účtovnej závierky obce za rok 2013 Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ing. Marek Lipka, audítor
400.00 €
poskytovanie právnych služieb vo veci obec Malý Slivník c/a Kozák - Gaskomplet Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: JUDr. Jozef Sotolář, PhD., advokát
687.13 €
Dodatok k zmluve o dielo č. 2 stavebné práce KC Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: MarMik, s.r.o.
0.00 €
Dodatok č. 1 Stavebné práce KC Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: MarMik, s.r.o.
234638.81 €
poskytnutie úveru pre obec Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Fio banka
82000.00 €
Poskytovanie účtovníckych služieb Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: AIPRON, s.r.o.
930.00 €
nájom priestorov za účelom zriadenia obchodu Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Jozef Košč
200.00 €
Plnomocenstvo na zastupovanie obce Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: JUDr. Jozef Sotolář, PhD., advokát
0.00 €
kompletné spracovanie účtovníctva a miezd Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: AIPRON, s.r.o.
930.00 €
Komunitné centrum a obecné sociálne služby - Furmanec Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: MarMik, s.r.o.
11340.00 €
Komunitné centrum a obecné sociálne služby - Furmanec Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: MarMik, s.r.o.
19900.00 €
Komunitné centrum a obecné sociálne služby - Furmanec Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: MarMik, s.r.o.
13570.00 €
Terénna sociálna práca Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
Právne poradenstvo Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: JUDr. Jozef Franko
110.00 €
Poradenská činnosť k NFP na KC Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Ing. Vladimír Uram
2000.00 €
Zriadenie záložného práva Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
0.00 €
Úver na rekonštrukciu OcÚ a KC Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
0.00 €
Terénna sociálna práca Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
Kúpa pozemkov pod komunitné centrum Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Koščová Anna
2187.60 €
Kúpa pozemkov pod komunitné centrum Odb.: Obec Malý Slivník
Dod.: Palenčár Viliam
2552.25 €


Archív zmlúv

Zmluva o dielo č. 1/VO/2012
Zabezpečenie externého manažmentu pre projekt: "Komunitné centrum a obecné sociálne služby - Furmanec"
pdf Zmluva o dielo, str. 1
pdf Zmluva o dielo, str. 2
pdf Zmluva o dielo, str. 3
pdf Zmluva o dielo, str. 4
pdf Zmluva o dielo, str. 5
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 031/2011-IZ-5.0/V
Projekt terénnej sociálnej práce
jpg 1
jpg 2
jpg 3
jpg 4
jpg 5
jpg 6
jpg 7
jpg 8
jpg 9
jpg 10
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 40/060/10 Dodatok č. 1
 
jpg 2
jpg 1
jpg 3
pdf 4
pdf 5
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 575/2011/UZ
 
jpg strana 1
jpg strana 2
jpg strana 3
jpg príloha - odkladacie podmienky
jpg príloha 1 - špecifické podmienky úveru
jpg príloha 2 - špecifické podmienky úveru
jpg Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere
jpg Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere strana 2
jpg Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere strana 3
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 937/2011/D
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg 1
jpg 2
jpg 3
Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadu
 
jpg strana 1
jpg strana 2
jpg stana 3
jpg strana 4
jpg strana 5