Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
č. B/2019/01/01 Zabezpečenie potenciálnej pohľadávky Remitenta jej príslušenstva BFF Central Europe s.r.o.
0.00 €
č. P/2019/01/01 Poskytnutie peňažných prostriedkov BFF Central Europe s.r.o.
20000.00 €
Ocu/411/2018 Doba trvania Zmluvy Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
OcÚ/409/2018 Správa audítora o audite účtovanej závierky za rok 2017 Ing. Marek Lipka, audítor
0.00 €
OcÚ/408/2018 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 a overenie výročnej správy za rok 2017 Ing. Marek Lipka, audítor
400.00 €
296/2018 dodávka plynu Elgas,k.s.
0.00 €
č. P/2018/01/01 Predĺženie lehoty splatnosti Pôžičky BFF Central Europe s.r.o.
0.00 €
USVRK-OIP-2018/000768-089 Úrava práv a povinností Zmluvných strán, Poskytnutie komplexnej podpory Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
č.18/37/50J/NS/79 Poskytovanie fin. príspevku úradom zamestnávateľovi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
č. 20.07/2018 Dodávka zákazky bezpečnostného kamerového systému KAMTEL, s.r.o.
13370.40 €
č.B/2018/07/05 Zabezpečenie potenciálnej pohľadávky Remitenta jej príslušenstva BFF Central Europe s.r.o.
0.00 €
č. U/2018/07/01 Poskytnutie peňažných prostriedkov BFF Central Europe s.r.o.
0.00 €
258/2018 Spracovanie osobných údajov Mesto Prešov
0.00 €
242/2018 Zabezpečenie odbornej praxe pre študenta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
0.00 €
USVRK-OIP-2017/000596-002 Obsadenie pracovného miesta zamestnanca KC Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
52/2017 Zhotovenie diela:,,Vybudovanie časti bezpečnostného chodníka v časti obce Malý Slivník - Furmanec" PF stavebné služby s.r.o.
8801.52 €
Zmluva č. VKE1812201701 Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce ENVI - PAK, a.s. 3
0.00 €
č. 2000/990 Úprava práv a povinnosti zmluvných strán Remek, s.r.o.
0.00 €
č. 18/37/50J/NS/1 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa paragrafu 50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
č. 2135/2017 Vyhotovenie diela: ,,Materská škôlka v obci Malý Slivník - časť stavebné práce" EURO-BUILDING,a.s.
880520.28 €
č. 2017/12/252 Poskytnutie peňažných prostriedkov Magellan Central Europe s.r.o.
0.00 €
26/2018 Zabezpečenie služieb externého manažmentu pre projekt ,,Materská škôlka v obci Malý Slivník". Project Conslut, spol.s.r.o.
11344.80 €
č. B/2018/01/01 Zabezpečenie potenciálnej pohľadávky Remitenta jej príslušenstva Magellan Central Europe s.r.o.
0.00 €
č. P/2018/01/01 Úprava zmluvných podmienok ako aj práv a povinností Zmluvných strán Magellan Central Europe s.r.o.
0.00 €
Ocú/426/2017 Poskytovanie právnych služieb advokátom JUDr. Jozef Sotolář, PhD., advokát
0.00 €
č. 252/2017/OO Poskytnutie fin. prostriedkov na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality:,,Vybudovanie kamerového systému v obci Malý Slivník". Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov
0.00 €
Ocú/416/2017 Splatená pohľadávka Fio banka
0.00 €
č.141000006 Ukončenie zmluvy o úvere Fio banka
0.00 €
č. B/2017/12/09 Zabezpečenie potenciálnej pohľadávky Remitenta jej príslušenstva Magellan Central Europe s.r.o.
0.00 €
č. 2017/12/252 Pristúpenie k Záväzku dlžníka zo strany Pristupujúceho dlžníka a dohodnutie podmienok tohto pristúpenia Magellan Central Europe s.r.o.
0.00 €
č. 17/37/50J/NS/64 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa paragrafu 50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
č.p.: KRHZ-PO-786-022/2017 Prevedenie daru: Rádiostanica vozidlová GM 360 Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
č. B/2017/10/07 Zabezpečenie potenciálnej pohľadávky Remitenta jej príslušenstva Magellan Central Europe s.r.o.
0.00 €
č. P/2017/10/05 Úprava zmluvných podmienok ako aj práv a povinností Zmluvných strán Magellan Central Europe s.r.o.
0.00 €
388/2017 Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela - Materská škôlka v obci Malý Slivník Rogen, s. r. o.
0.00 €
00195805 Go Europe 30 eur Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
00195805 Apple iPhone 7 32GB Black Orange Slovensko, a.s.
461.70 €
170/2017 Výberové konanie na dodávateľa vybraných komodít Energo audit, s.r.o.
0.00 €
USVRK-OIP-2017/000596-001 Zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce Ministerstvo vnútra SR
3727.54 €
USVRK-OIP-2017/000596-002 Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre Ministerstvo vnútra SR
2944.91 €
17/37/054/99 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
9897.38 €
139/2017 Zadávanie zákazky v projekte Materská škôlka Public tenders, s.r.o.
2500.00 €
030317-1 Spracovanie monitorovacej správy Diervilla s.r.o.
200.00 €
122/2017 Konzultácie, poradenstvo Mgr. Róbert Ondrej, Koinpo agentúra
50.00 €
100317-1 Žiadosť o zapojenie do národného projektu Komunitné centrá Diervilla s.r.o.
300.00 €
100317-2 Žiadosť o zapojenie do národného projektu Terénna sociálna práca Diervilla s.r.o.
300.00 €
201716021 Internet do KC WI-NET BA s.r.o.
12.00 €
113/2017 Strpenie výkonu kontroly Ing. Peter Biroš - štúdio architektúry
0.00 €
56/2016 pozemok Rímskokatolícka cirkev
1.00 €
89/2017 Verejná telefónna služba, telefónny prístroj Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
0185/2017 Zmeny a doplnky č.1/2017 ÚPN obce Malý Slivník Ateliér URBEKO s.r.o.
5040.00 €
17/037/52/2 Úprava práv a povinností pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
10060.80 €
ZM_SEP-IMRK2-2017-000576 Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt: ,,Materská škola v obci Malý Slivník" Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
996713.00 €
572017 Dotácia na Vybudovanie a spevnenie hornej časti bezpečnostného prístupového chodníka Ministerstvo vnútra SR
7000.00 €
18/2017 Grantový účet pre projekt Materská škôlka v obci Malý Slivník Prima Banka Slovensko a.s.
0.00 €
640/16 Pozemky Anton Petro
2042.33 €
250816-1 Dokumentácia k žiadosti o získanie NFP Project Conslut, spol.s.r.o.
1500.00 €
502/2016 Vypracovanie projektovej dokumenácie -Materská škola Ing. Peter Biroš - štúdio architektúry
12380.00 €
267/16 Cenová ponuka Parkové úpravy AZ - MAN, s.r.o.
68649.54 €
344/16 Poradenské služby pre verejné obstarávanie Public tenders, s.r.o.
2500.00 €
1040111200 Poistenie hasičského auta Komunálna poisťovňa, a.s.
114.75 €
202/16 Vykonávanie triedeného zberu odpadu RECYKLOGROUP, a.s.
0.00 €
267/16 Stavba PARKOVÉ ÚPRAVY, VEREJNÉ PRESTRANSTVÁ A CHODNÍČKY V OBCI MALÝ SLIVNÍK AZ - MAN, s.r.o.
68649.54 €
503/15 Vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie Ing. Jaroslav Kaščák
2600.00 €
578/15 Kúpa pozemkov v súlade súzemným plánom obce Petro Jozef
4084.66 €
131101 Ukončenie nájmu Jozef Košč
0.00 €
126/16 Modifikácia flexibiznis účtu a fondových účtov VÚB Banka
0.00 €
102/16 stavba Rekonštrkukcia chodníkov a miestnych komunikácii v obci Malý Slivník MAZAD s.r.o.
93472.80 €
01/2016 Vzpracovanie projektovej a roypočtovej dokumentácie pre stavebné konanie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Ing. Jaroslav Kaščák
2500.00 €
9870058019 Poistenie budov, Poistenie hnuteľných vecí Alilanz Slovenská poisťovňa
569.98 €
465/2015 odstránenie odpadu uloženého v rozpore so zákonom KOSIT a.s.
34016.10 €
151001 zriadenie grantového účtu Prima Banka Slovensko a.s.
0.00 €
150301 výkon stavebného dozoru - KC Ing. Jaroslav Kaščák
1.00 €
1201 poskytovanie služieb externého projektového manažéra Ing. Vladimír Uram
8900.00 €
46-4400/2200Z05/2015 plnenie úloh súvisiacich so správou a údržbou ciest vo vlastníctve PSK Správa a údržba Prešovského samosprávneho kraja
0.00 €
Jo 120515 vypracovanie žiadosti o platbu a monitorovacej správy Premier Consulting, spol. s r.o.
996.00 €
JO230415 žiadosť o nenávratný finančný príspevok na "Rekonštrukcia MK" Premier Consulting, spol. s r.o.
2995.00 €
14008 dodatok k úverovej zmluve Prima banka Slovensko, a.s.
20431.62 €
14007 podnájom priestorov na obchod Barbora Pribullová
0.00 €
14006 prenájom priestorov za účelom zriadenia obchodu Emília Šimkovičová
0.00 €
44/§50j/NS/2014/ŠR úprava práv a povinností pri poskytnutí príspevku na podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov ŠR SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
432.64 €
20130901 zriadenie grantového účtu pre obec Malý Slivník Prima Banka Slovensko a.s.
0.00 €
14005 poskytnutie hlasových služieb mobilného operátora Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
14004 overenie účtovnej závierky obce za rok 2013 Ing. Marek Lipka, audítor
400.00 €
14003 poskytovanie právnych služieb vo veci obec Malý Slivník c/a Kozák - Gaskomplet JUDr. Jozef Sotolář, PhD., advokát
687.13 €
27122013 Dodatok k zmluve o dielo č. 2 stavebné práce KC MarMik, s.r.o.
0.00 €
11122012 Dodatok č. 1 Stavebné práce KC MarMik, s.r.o.
234638.81 €
14002 poskytnutie úveru pre obec Fio banka
82000.00 €
14001 Poskytovanie účtovníckych služieb AIPRON, s.r.o.
930.00 €
131101 nájom priestorov za účelom zriadenia obchodu Jozef Košč
200.00 €
131001 Plnomocenstvo na zastupovanie obce JUDr. Jozef Sotolář, PhD., advokát
0.00 €
130701 kompletné spracovanie účtovníctva a miezd AIPRON, s.r.o.
930.00 €
3 Komunitné centrum a obecné sociálne služby - Furmanec MarMik, s.r.o.
11340.00 €
2 Komunitné centrum a obecné sociálne služby - Furmanec MarMik, s.r.o.
19900.00 €
1 Komunitné centrum a obecné sociálne služby - Furmanec MarMik, s.r.o.
13570.00 €
č. DOD/02-2012/031/2011-IZ-5.0/V Terénna sociálna práca Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
06112012 Právne poradenstvo JUDr. Jozef Franko
110.00 €
29112012 Poradenská činnosť k NFP na KC Ing. Vladimír Uram
2000.00 €
40/060/10 Zriadenie záložného práva Prima Banka Slovensko a.s.
0.00 €
40/060/10 Úver na rekonštrukciu OcÚ a KC Prima Banka Slovensko a.s.
0.00 €
DOD/01-2012//031/2011-IZ-5.0/V Terénna sociálna práca Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
10102012 Kúpa pozemkov pod komunitné centrum Koščová Anna
2187.60 €
11102012 Kúpa pozemkov pod komunitné centrum Palenčár Viliam
2552.25 €


Archív zmlúv

Zmluva o dielo č. 1/VO/2012
Zabezpečenie externého manažmentu pre projekt: "Komunitné centrum a obecné sociálne služby - Furmanec"
pdf Zmluva o dielo, str. 1
pdf Zmluva o dielo, str. 2
pdf Zmluva o dielo, str. 3
pdf Zmluva o dielo, str. 4
pdf Zmluva o dielo, str. 5
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 031/2011-IZ-5.0/V
Projekt terénnej sociálnej práce
jpg 1
jpg 2
jpg 3
jpg 4
jpg 5
jpg 6
jpg 7
jpg 8
jpg 9
jpg 10
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 40/060/10 Dodatok č. 1
 
jpg 2
jpg 1
jpg 3
pdf 4
pdf 5
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 575/2011/UZ
 
jpg strana 1
jpg strana 2
jpg strana 3
jpg príloha - odkladacie podmienky
jpg príloha 1 - špecifické podmienky úveru
jpg príloha 2 - špecifické podmienky úveru
jpg Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere
jpg Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere strana 2
jpg Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere strana 3
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 937/2011/D
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg 1
jpg 2
jpg 3
Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadu
 
jpg strana 1
jpg strana 2
jpg stana 3
jpg strana 4
jpg strana 5